Warunki najmu

1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu w Firma Handlowo – Turystyczna  "Wodnik" Leszek  Mazurkiewicz "

2. Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej z Firma Handlowo – Turystyczna  "Wodnik I" Leszek  Mazurkiewicz ". Organizator może upoważnić inną osobę do kontaktów z organizatorem spływu.

3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.

4. Niniejszy regulamin w zakresie zobowiązań Firmy Handlowo – Turystycznej "Wodnik" Leszek Mazurkiewicz ma zastosowanie jedynie po wpłynięciu na konto firmy zaliczki na poczet imprezy. Tylko zaliczki potwierdzone możliwością rezerwacji dają prawo do roszczeń z tytułu niniejszego regulaminu.

5. Zaliczka, o której mowa w par.4 wymagana jest w kwocie 10% kosztów całkowitych podanych w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji przez Firmę Handlowo – Turystyczna "Wodnik"  Leszek  Mazurkiewicz

6. Zaliczka płatna jest na konto :

     Firma Handlowo – Turystyczna "Wodnik I"  Leszek  Mazurkiewicz
                                        PKO BP
    nr rachunku : 52 1020 2847 0000 1202 0035 2013 


7. Firma " Firma Handlowo - Turystyczna  Leszek  Mazurkiewicz " nie wyklucza przypisania organizującej się grupie większej ilości sprzętu niż było to pierwotnie ustalone w rezerwacji. Zależne jest to jedynie od ilości wolnego jeszcze sprzętu.

8. Pozostała, należna kwota za usługi firmy " Firma Handlowo – Turystyczna Wodnik I Leszek Mazurkiewicz  Mazurkiewicz " wymagana jest najpóźniej w dniu odbioru sprzętu przez organizatora.

9. Zaliczka za zamówiony wcześniej, lub nadmiarowo zamówiony a nieodebrany sprzęt - przepada.

10. W przypadkach wcześniejszego zakończenia spływu niż planował to organizator, firma "Firma Handlowo – Turystyczna Wodnik I  Leszek Mazurkiewicz" nie zwraca kosztów wypożyczenia sprzętu liczony za czas jego niewykorzystania.

11. Organizator (zgłaszający grupę na spływ) zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności: ·

 

    *      o całkowitym zakazie wstępu na odcinek rzeki Drawy płynący przez teren drawskiego poligonu wojskowego (od jeziora Wiry do miejscowości Prostynia) - jeśli spływ wiedzie górnym odcinkiem Drawy (wyjątek: otrzymane zezwolenie z jednostki wojskowej na I-szy odcinek poligonu od jeziora Lubie do mostu drogowego na drodze nr 175 Drawsko Pom - Kalisz Pom)


    *   o konieczności przestrzegania przepisów Drawskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego szczególnie w zakresie miejsc biwakowych


12. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.

13. Firma " Firma Handlowo – Turystyczna "Wodnik" Leszek  Mazurkiewicz " nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.

14. Każdy z uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jej opieką osoby szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

15. Firma " Firma Handlowo – Turystyczna "Wodnik I" Leszek  Mazurkiewicz " na pisemną prośbę organizatora może objąć grupę ubezpieczeniem NW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu. Koszt ubezpieczenia NW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.

16. Firma " Firma Handlowo – Turystyczna Wodnik I Leszek  Mazurkiewicz " nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

17. W przypadku braku możliwości transportu kajaków i/lub osób z winy uczestników spływu, firma " Firma Handlowo – Turystyczna "Wodnik"  Leszek  Mazurkiewicz " rości sobie prawo do zmiany godziny transportu na każdą najbliższą - dla niej odpowiednią.

18. Wcześniejsze niż to ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez firmę " Firma Handlowo – Turystyczna "Wodnik" Leszek  Mazurkiewicz " i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach w zakresie jw.

19. Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania.

20. Firma " Firma Handlowo – Turystyczna "Wodnik" Leszek  Mazurkiewicz " rości sobie prawo do takiego zorganizowania transportu powrotnego określonego w poszczególnych umowach by w rezultacie wywiązać się dokładnie z wcześniejszych zobowiązań. Przypadek zaistnienia sytuacji transportu dwóch grup w tym samym czasie nie jest podstawą do roszczenia zwrotu części kosztów transportu. W przypadkach, kiedy takie roszczenia miały by mieć miejsce  " Firma Handlowo – Turystyczna "Wodnik"  Leszek Mazurkiewicz " zadziała zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, osobno dla każdej z grup kajakowych.

21. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi na firmowych dokumentach firmy " Firma Handlowo – Turystyczna  "Wodnik" Leszek Mazurkiewicz " ilości wydanego sprzętu oraz wykaz sprzętu, z jakiego uczestnicy zrezygnowali (w szczególności kamizelek asekuracyjnych).

22. Firma Handlowo – Turystyczna "Wodnik" Leszek Mazurkiewicz zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu.

23. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez Firmę Handlowo – Turystyczna "Wodnik" Leszek Mazurkiewicz w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

24. Wszystkie spory, jakie miałyby być rozpatrzone przez Sąd, podlegać będą rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie " Firmy Handlowo – Turystycznej "Wodnik" Leszek  Mazurkiewicz "

25. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie w Firmie Handlowo – Turystycznej "Wodnik" Leszek  Mazurkiewicz jednoznaczna jest z akceptacją niniejszych warunków